การนำเสนอรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน

A : Population Profile ข้อมูลด้านประขากร (PERSON)
E : Nutrition ข้อมูลภาวะโภชนาการ (PERSON,NUTRI)
F : Insurance profile ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ
(CARD, PERSON)
G: Curative utilization profile ข้อมูลการใช้และการให้บริการ (SERVICE,PERSON)
H : Complication profile ข้อมูลภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (PERSON,CHRONIC)

 

I : Utilization and coverage of disease prevention ข้อมูลการใช้และความครอบคลุมบริการป้องกันโรค (EPI,PERSON)
J : Utilization and coverage of health prevention ข้อมูลการใช้และความครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพ (FP,ANC,MCH,PP)
K : ข้อมูลการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (PERSON,SERVICE,DIAG,PROCED)
L : อัตราคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามี (PERSON,SERVICE,WOMEN)
M : ข้อมูลการได้รับบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง (PERSON,NCDSCREEN,LABFU,CHRONICFU)
N : ข้อมูลการให้เวชภัณฑ์แก่ผู้ที่มารับบริการ
(PERSON,SERVICE,DRUG)
O : ข้อมูลการตรวจและบริการทั่วไป
(PERSON,SERVICE,DIAG)

* ฐานข้อมูลที่นำมาประมวลมาจากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
@.Bureau of Policy and Strategy Ministry of Public Health.